iTomek już ma – poczta FB

Nie tak dawno Fa­ce­book miał kon­fe­ren­cję o no­wej usłu­dze a tu pro­szę dzi­siaj rano spo­tkało mnie okienko z py­ta­niem czy chcę zak­tu­ali­zo­wać Wia­do­mo­ści Fa­ce­book do no­wej wer­sji. Co cie­kawe mimo go­rą­cych de­kla­ra­cji, że nie jest bę­dzie to poczta / email fa­ce­book … jak byk stoi to jako główna funk­cjo­nal­ność : Aby ak­ty­wo­wać nową usługę mu­si­cie po­sia­dać ak­ty­wo­waną wcze­śniej na­zwę użyt­kow­nika i to ona bę­dzie przed­rost­kiem w po­czcie do­meny @facebook.com.

iTomek.pl

No to poczekajmy może i u nas się pojawi. O co chodzi? – o pocztę od FB gdzie naszym adresem będzie nasze username

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *