Nowe dyski w makach

Wg mnie ko­lejna ge­ne­ra­cja MBP czy na­wet iMac to czas dys­ków hy­bry­do­wych lub też 2w1. Bę­dziemy mieć pa­mięć Flash na pod­sta­wowy sys­tem 32-64GB oraz tra­dy­cyjny dysk jako do­dat­kowy ma­ga­zyn na pliki.Dzięki temu nasz sys­tem ogól­nie przy­spie­szy a duża po­jem­ność zo­sta­nie za­cho­wana. Co prawda ope­ra­cje na pli­kach będą prze­bie­gały na tra­dy­cyj­nym no­śniku lub wspo­ma­gane pre­ca­cho­wa­niem na Flash, ale po­zwoli to za­cho­wać pod­sta­wową cenę mo­delu a Steve Jobs bę­dzie miał jedno „ama­zing” wię­cej w przemówieniu

iTomek.pl

To dobra koncepcja choć należy pamiętać, że maków za często nie wyłączamy (włączamy). W związku z czym samo przyspieszenie przy starcie systemu nie będzie dla przeciętnego użytkownika tych komputerów jakoś specjalnie odczuwalne. Z drugiej jednak strony ciężar opiekowania się danymi będzie z czasem coraz bardziej przenoszony na flash…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *